Reklamace

 

Reklamační řád

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.
 2. Záruční doba je 12 měsíců
 3. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl byt řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od smlouvy odstoupit.
 4. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:
  - poštou na adrese: Technologický park Běchovice, 190 11 Praha 9
  - emailem na adresu:
  - osobně na adrese: Technologický park Běchovice, 190 11 Praha 9
 5. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:
  - doklad o prodeji zboží (faktura, dodací list)
  - reklamované zboží
  - podrobný popis závady
 6. V provozovně firmy je spotřebiteli vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace.
 7. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
  - vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným zacházením s výrobkem anebo jiným nesprávným jednáním uživatele
  - špatným skladováním výrobku nebo opotřebením v neodpovídajícím provozu
  - škod vzniklých prokazatelným nedovoleným zásahem do výrobku
  - vad, které vznikly běžným opotřebením
  - poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.)
  - poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem)
 8. Oprávněnost reklamace bude rozhodnuta ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů nebo do obdržení výsledků kontrolních analýz.
 9. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.
 10. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 25.6.2012. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

  reklamační formulář PragoBoard s.r.o.

 

  sídlo společnosti :
Žateckých 1532/7
140 00 Praha 4, Česká republika
...mapa...

  provozovna :
Technologický park Běchovice
190 11 Praha 9, Česká republika
...mapa...

tel: + 420 222 729 257, + 420 222 590 402
fax: + 420 222 724 032
email: 
internet: